Adó- és értékbizonyítvány

Ügyintézés:
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
Adócsoport

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Tel: 74/500200

Ügyleírás:

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

Benyújtó személye:

Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja. Hatóság külön jogszabály rendelkezése alapján.

 Benyújtás formája és módja:

  • A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában az önkormányzati hivatali portálon,
  • e-Papíron,
  • levélben,
  • személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsz tv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

A „Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához” űrlap megtalálható, átvehető:

Eljárás díja:

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Egyéb esetekben a kérelemre történő eljárás indításakor 4.000 forint illetéket kell fizetni, melyet Bonyhád Város Önkormányzat Eljárási Illeték számla 50438008-10010756 javára kell teljesíteni.

 Adó- és értékbizonyítvány kiállításához szükséges és csatolandó dokumentumok:

  • kitöltött kérelem nyomtatvány
  • három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
  • képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás,
  • adásvételi, ajándékozási szerződés eredeti, hiteles példánya (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik),
  •  amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás

 

Ügyintézési határidő:

A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

Az igazolás kézbesítése:

Az adóhatóság az adó- és értékbizonyítványt írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsz tv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Az adó- és értékbizonyítványt a meghatalmazott képviselővel eljáró kérelmező esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsz tv.-ben meghatározott elektronikus úton.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett kérelmező részére, a kérelmező vagy képviselője által, a kérelemben megadott címére kerül feladásra.

 Jogszabályi háttér:

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény,

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Ügyintézők:

Az ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint történik az alábbi beosztás szerint.

Lovász Enikő adócsoport vezető: A – B, Tel: 74/500268
E-mail: lovasz.eniko@bonyhad.hu

Györgyné Csiki Éva adóügyi ügyintéző: C – Gé, Tel: 74/500266
E-mail: gyorgyne@bonyhad.hu

Forrayné Hajdú Judit adóügyi ügyintéző: Gi – K, Tel: 74/500267
E-mail: forrayne@bonyhad.hu

Siszler Ágnes adóügyi ügyintéző: L – R, Tel: 74/500267
E-mail: siszler.agnes@bonyhad.hu

Balogh Erzsébet adóügyi ügyintéző: S – Zs, Tel: 74/500266
E-mail: balogh.erzsebet@bonyhad.hu

Államigazgatási eljárási illeték számlaszáma: 50438008-10010756


Nyomtatványok: