Méltányossági eljárás adókötelezettségek teljesítésére

Az ügy rövid leírása

Az önkormányzati adóhatóság által előírt adókötelezettségek teljesítésére az adózó – az átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézségére tekintettel – kezdeményezheti méltányossági eljárás lefolytatását. A méltányossági eljárás irányulhat részletfizetésre, fizetési halasztásra (együtt: fizetési könnyítés), valamint adómérséklésre.

Az adómérséklés szabályai eltérnek a magánszemély és a jogi személy esetében.

Az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti a helyi adók, gépjárműadó, bírságok és késedelmi pótlék vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Jogi személyek esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség abban az esetben, ha a fennálló tartozás megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklés engedélyezéséhez feltételt is köthet, amely leggyakrabban az adótartozás egy részének megfizetését jelenti.

Fizetési könnyítés az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

  • a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és
  • b) átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Adatbejelentés benyújtása

Az ügy egyedi kérelemre indul.

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában (https://ohp-20.asp.lgov.hu/), e-Papíron (https://epapir.gov.hu/), valamint levélben postai úton, illetve személyesen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

Magánszemély és egyéni vállalkozó estén

  • Adózó és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását; (egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolására a NAV által kiállított jövedelemigazolást);
  • A lakásfenntartással kapcsolatos kiadások igazolására a szolgáltatótól kapott, elmúlt havi számlák másolatát;
  • Az egyéb kiadások igazolására bankszámlakivonatot, albérleti díj fizetését igazoló iratot, hitel-, kölcsönszerződést, a hitel, kölcsön fizetését igazoló fizetési bizonylatot, gyógyszer-számlát, tartós betegség esetén orvosi, ápolási költséget, stb. kell az adatlaphoz csatolni;
  • Minden más olyan igazolást, amelyet az adózó a kérelmének elbírálásánál figyelembe kér venni.

Nem természetes személyek esetében az előző (kérelem benyújtása évét megelőző) évi mérleg és eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat, aktuális időszak (kérelem benyújtása évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatás adatok, főkönyvi kivonat, kérelem beadását megelőző napi banki igazolás a rendelkezésre álló pénzösszegről, valamint utolsó havi bankszámla kivonat csatolása szükséges.

Kapcsolódó jogszabályok

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

– Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

– A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

– Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

– Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

– Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Az ügyintézés díja vagy illetéke

A fizetési kedvezmény tárgyú beadványok (részletfizetés, fizetéshalasztás) és a méltányossági tárgyú beadványok 2021. január 1-jétől illetékmentesek.

 

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézői határidő 30 nap. 

Ügyintézés
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
Adócsoport

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Tel: 74/500200
Fax: 74/500280

Ügyintézők:

Az ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint történik az alábbi beosztás szerint.

Lovász Enikő adócsoport vezető: A – B Tel: 74/500268
E-mail: lovasz.eniko@bonyhad.hu

Györgyné Csiki Éva adóügyi ügyintéző: C – Ge Tel: 74/500266
E-mail: gyorgyne@bonyhad.hu

Forrayné Hajdú Judit adóügyi ügyintéző: Gi – K Tel: 74/500267
E-mail: forrayne@bonyhad.hu

Siszler Ágnes adóügyi ügyintéző: L – R Tel: 74/500267
E-mail: siszler.agnes@bonyhad.hu

Balogh Erzsébet adóügyi ügyintéző: S – Zs Tel: 74/500266
E-mail: balogh.erzsebet@bonyhad.hu


Nyomtatványok

Méltányossági eljárás adókötelezettségek teljesítésére