Bonyhádvarasd

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiBONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhelye: 7158 Bonyhádvarasd, Kossuth utca 27.

telefon: 74/407-931

e-mail: bonyhadvarasd@gmail.com
web: www.bonyhadvarasd.hu


“BONYHÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

telefon: 74/500-200
fax: 74/500-280
e-mail: info@bonyhad.hu
web: www.bonyhad.hu

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ
 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Jegyző
Filczinger Ágnes
telefon: 74/500-202
fax: 74/500-280
e-mail: jegyzo@bonyhad.hu

Aljegyző
Dr. Márton Antal
telefon: 74/500-209
fax: 74/500-280
e:mail: aljegyzo@bonyhad.hu

Hatósági osztályvezető
Dr. Márton Antal
telefon: 74/500-209
fax: 74/500-280
e-mail: aljegyzo@bonyhad.hu

Műszaki osztályvezető
Bechtel Edina Éva
telefon: 74/500-215
fax: 74/500-280
e-mail: bechtel.edina@bonyhad.hu
  Pénzügyi osztályvezető
Palkó Roland
telefon: 74/500-265
fax: 74/500-280
e-mail: palko.roland@bonyhad.hu

Városfejlesztési és jogi osztályvezető
Dr. Brandt Huba
telefon: 74/500-243
e-mail: brandt.huba@bonyhad.hu

Polgármester Csibi Zsolt
telefon: 74/407-931
e-mail: bonyhadvarasd@gmail.com

Alpolgármester
Sebestyén Gábor
telefon: 74/407-931
e-mail: bonyhadvarasd@gmail.com
Jegyzői megbízott Visnyei Gabriella
telefon: 74/407-931
e-mail: visnyei.gabriella@bonyhad.hu
 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendFiczinger Ágnes jegyző
tel.: 74/500-202
e-mail:jegyzo@bonyhad.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő:
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Kedd:
8.00-12.00 óráig

Szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Csütörtök:
8.00-12.00 óráig

Péntek:
8.00-12.00 óráig
 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeCsibi Zsolt
polgármester (független)
csibizsolt67@gmail.com

Sebestyén Gábor
alpolgármester
sebestyen.gabor26@gmail.com

Bachmann Ádám
Képviselő-testületi tag bachmannadam09@gmail.com

Erdősné Csibi Emőke
Képviselő-testületi tag
csibi.emoke@gmail.com

János Szabolcs
Képviselő-testületi tag
janosszabolcs13@gmail.com
  Ügyrendi bizottság

Elnök János Szabolcs janosszabolcs13@gmail.com

Tagok Bachmann Ádám
bachmannadam09@gmail.com

Erdősné Csibi Emőke
csibi.emoke@gmail.com
  Német Önkormányzat Bonyhádvarasd
cím: 7158 Bonyhádvarasd, Kossuth utca 27.
telefon: 74/407-931
e-mail: rmaria17@gmail.com

Elnök
Bábelné Rein Mária
rmaria17@gmail.com

Elnökhelyettes
Erdősné Csibi Emőke
csibi.emoke@gmail.com

Tag
Fodorné Kling Hajnalka
hajni.76@freemail.hu
II.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és I. pontban meghatározott adataiNincs.
III.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
IV.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
V.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
VI.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
VII.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az I. pontban meghatározott adataiTolna Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. Pf.: 136
E-mail: hivatal@tolna.gov.hu
Telefon: (74) 529-871
Web:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
  Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-12.00

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeA helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ
Bonyhádvarasd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 A helyi önkormányzat önként vállat feladataiBonyhádvarasd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
II.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe,
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
 
III.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
  1. településfejlesztés, településrendezés

A településkép védelméről szóló 6/2019. (V.31.) sz. önk. rendelet
Bonyhádvarasd Község helyi építési szabályzatáról szóló 11/2004. (VI. 10.) sz. önk. rendelet
  2. településüzemeltetés

köztemetők fenntartása
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 14/2000. (XII.1.) sz. önk. rendelet

közvilágítás
2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarországi helyi önkormányzatokról

helyi közutak és közterületek fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása
a közterületek használatáról 11/1999. (VIII.30.) sz. önk. rendelet
  3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, és a házszám megállapításáról 7/2013.(V.10.) sz. rendelet
  4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

az egészségügyi alapellátás körzeteiről 10/2016. (IX.21.) sz. önk. rendelet
  5. környezet-egészségügy

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
  6. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása

12/2019 (XII.11.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
  7. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

9/2003 (VIII.12.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi szabályairól

7a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg

2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról
  8. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  9. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  10. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

8/2015 (X.5.) a helyi adókról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is

3/2020 (VI.26.) a helyi piacról
  15. sport, ifjúsági ügyek

11/2009 (IV. 5.) Bonyhád város sportjáról és sportfeladatairól
  11. nemzetiségi ügyek

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
  12. helyi közösségi közlekedés biztosítása

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  13. hulladékgazdálkodás

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
  14. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
IV.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintetek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)
Bonyhádvarasd Község Önkormányzatának saját fenntartású adatbázisa nincs.
 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv általCsak az adott nyilvántartásra vonatkozó
jogszabályokban foglaltak alapján.
 Az alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módjaCsak az adott nyilvántartásra vonatkozó
jogszabályokban foglaltak alapján.
 Az alaptevékenysége keretében gyűjtött adatokról való másolatkészítés költségeiNincs.
V.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeNincs.
VI.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaBonyhádvarasd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
VII.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólBonyhádvarasd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
VIII.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekBonyhádvarasd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
IX.A közfeladatott ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
X.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveA közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Bonyhádvarasdi Kirendeltségén (7158 Bonyhádvarasd, Kossuth utca 27.).

2. Írásban Bonyhádvarasd Község Önkormányzata, 7158 Bonyhádvarasd, Kossuth utca 27. postai címen.

3. Elektronikusan a bonyhadvarasd@gmail.com címen.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a Bonyhádvarasd Község Önkormányzata és Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó közérdekű adatok az önkormányzat honlapján közvetlenül elérhetőek!
 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNincs.
 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 
XI.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaNincs.

III. Gazdálkodási adatok

I.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 
 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukNincs.
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiBonyhádvarasd Község Önkormányzata 2023. évi közérdekű adatigénylése
II.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójaKöltségvetési rendeletek
2023
2022
2020
Zárszámadási rendeletek
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
III.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond 
 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 
 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)