Kisvejke

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiKISVEJKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhelye: 7183 Kisvejke, Rákóczi u.95.

telefon: 74/678-588
fax: —
e-mail: kisvejke7183@gmail.com
web: www.bonyhad.hu
 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiKISVEJKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhelye: 7183 Kisvejke, Rákóczi u. 95.

telefon: 74/678-588
fax: —
e-mail: kisvejke7183@gmail.hu
web: www.kisvejke.hu

Kisvejke Község Önkormányzata SZMSZ

“BONYHÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

telefon: 74/500-200
fax: 74/500-280
e-mail: info@bonyhad.hu
web: www.bonyhad.hu

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ
 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Jegyző
Filczinger Ágnes
telefon: 74/500-202
fax: 74/500-280
e-mail: jegyzo@bonyhad.hu

Aljegyző
Dr. Márton Antal
telefon: 74/500-209
fax: 74/500-280
e:mail: aljegyzo@bonyhad.hu

Hatósági osztályvezető
Dr. Márton Antal
telefon: 74/500-209
fax: 74/500-280
e-mail: aljegyzo@bonyhad.hu

Műszaki osztályvezető
Bechtel Edina Éva
telefon: 74/500-215
fax: 74/500-280
e-mail: bechtel.edina@bonyhad.hu
  Pénzügyi osztályvezető
Fauszt Józsefné
telefon: 74/500-262
fax: 74/500-280
e-mail: fauszt.jozsefne@bonyhad.hu

Városfejlesztési és jogi osztályvezető
Dr. Brandt Huba
telefon: 74/500-243
fax: 74/500-280
e-mail: brandt.huba@bonyhad.hu

Polgármester
Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
telefon: 74/500-203
fax: 74/500-280
e-mail: polgarmester@bonyhad.hu

Alpolgármester
Dr. Égi Csaba, Szabó Tibor
telefon: 74/500-201
fax: 74/500-280
e-mail: alpolgarmester@bonyhad.hu
 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendFiczinger Ágnes jegyző
tel.: 74/500-202
e-mail: jegyzo@bonyhad.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő:
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Kedd:
8.00-12.00 óráig

Szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Csütörtök:
8.00-12.00 óráig

Péntek:
8.00-12.00 óráig
 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeFarkas-Jókai Noémi polgármester független
jokainoemi@gmail.com

Sebestyén Zoltán alpolgármester független
simsonmoci97@gmail.com

Tüdő Zoltán képviselő független
oli840122@freemail.hu

Ezer-Ferenc Veronika képviselő független
hercencula@gmail.com

Herbert Zoltán képviselő független
herbertzoli64@gmail.com


  Kisvejkei Német Önkormányzat
cím: 7183 Kisvejke, Rákóczi u. 95.
telefon: 74/678-588
e-mail: kisvejke7183@gmail.hu

Elnök
Herbert Zoltán

Elnökhelyettes:
ifj. Fülöp László
  Kisvejkei Roma Önkormányzat
cím: 7183, Kisvejke Rákóczi u. 95..
telefon: 74/678-588
email: kisvejke7183@gmail.com

Elnök
Sárközi István

Elnökhelyettes:
Selyem Bettina

Képviselő
Sárközi Anita
II.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és I. pontban meghatározott adataiNincs.
III.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeNincs.
IV.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 
V.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 
VI.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
VII.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiTolna Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. Pf.: 136
E-mail: hivatal@tolna.gov.hu
Telefon: (74) 529-871
Honlap:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
  Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-12.00

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Kisvejke Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 A helyi önkormányzat önként vállat feladataiKiscvejke Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
II.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe,
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Ügyfélfogadás
E-ügyintézés
Nyomtatványok
III.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
  1. településfejlesztés, településrendezés

A településkép védelméről szóló 1/2019. (I.30.) sz. önk. rendelet
Kisvejke község helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 4/2010. (III. 29.) sz. önk. rendelet
  2. településüzemeltetés

köztemetők fenntartása
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (XI.15.) sz. önk. rendelet

közvilágítás
2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarországi helyi önkormányzatokról

helyi közutak és közterületek fenntartása.
  3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, és a házszám megállapításáról 5/2013.(IV.30.) sz. önk. rend.
  4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2021. (XI.3.) sz. önk. rendelet
  5. környezet-egészségügy
  6. óvodai ellátás
  7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása
  8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg
  9. lakás- és helyiséggazdálkodás
  10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
  11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
  12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
  13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
  14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
  15. sport, ifjúsági ügyek
  16. nemzetiségi ügyek
  17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
  18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
  19. hulladékgazdálkodás
  20. távhőszolgáltatás
  21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül
IV.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintetek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)
Kisvejke Község Önkormányzatának saját fenntartású adatbázisa nincs.
 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv általCsak az adott nyilvántartásra vonatkozó
jogszabályokban foglaltak alapján.
 Az alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módjaCsak az adott nyilvántartásra vonatkozó
jogszabályokban foglaltak alapján.
 Az alaptevékenysége keretében gyűjtött adatokról való másolatkészítés költségeiNincs.
V.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeNincs.
VI.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaKisvejke Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
  Kisvejke Község Képviselő-testületi üléseinek előkészítése
  Kisvejke Község Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvei
  Kisvejke Község Önkormányzata határozatai
  Kisvejke Község Önkormányzata rendeletei
  Kisvejke Község Önkormányzata Hatályos rendeletei
VII.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólKisvejke Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
VIII.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekHirdetmények, közlemények
IX.A közfeladatott ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 
X.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 
 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNincs.
 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekAdatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
XI.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaNincs.

III. Gazdálkodási adatok

I.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiKisvejke 2022 belso ellenorzes jelentes
 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukNincs.
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 
II.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójaKöltségvetési rendeletek

Zárszámadási rendeletek
III.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondCivil szervezetek támogatása
 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 
 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 
 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)