Mórágy

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiMÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhelye: 7165 Mórágy, Alkotmány u.3.

telefon: 74/493-043
fax: 74/591-034
e-mail: onkormmorgay@gmail.com
web: www.moragy.hu https://www.moragy.hu/korjegyzoseg.htm
 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiMÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhelye: 7165 Mórágy Alkotmány u. 3.

telefon: 74/493-043
fax: 74/591-034
e-mail: onkormmoragy@gmail.com
web: www.moragy.hu
https://www.moragy.hu/korjegyzoseg.htm

Mórágy Község Önkormányzata SZMSZ https://or.njt.hu/eli/v01/417512/r/2013/12

“BONYHÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

telefon: 74/500-200
fax: 74/500-280
e-mail: info@bonyhad.hu
web: www.bonyhad.hu

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

https://or.njt.hu/eli/v01/733513/r/2015/5
 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Jegyző
Filczinger Ágnes
telefon: 74/500-202
fax: 74/500-280
e-mail: jegyzo@bonyhad.hu

Aljegyző
Dr. Márton Antal
telefon: 74/500-209
fax: 74/500-280
e:mail: aljegyzo@bonyhad.hu
Polgármester: Glöckner Henrik
telefon: 74/-493-043
e-mail: onkormmoragy@gmail.com

Alpogármester: Ördög Zoltán
e-mail: onkormmoragy@gmail.com
telefon: 74/493-043

Titkárság,hatósági,szociális,gyermekvédelmi ügyek,iktatás: Novotni Józsefné
Pénzügy ,közfoglalkoztatás :Horváth Jánosné
Testületi jegyzőkönyv,adó,hagyaték,anyakönyvi ügyek: Simondi Zoltánné
Telefon: 74/493-043
e-mail: onkormmoragy@gmail.com
https://www.moragy.hu/korjegyzoseg.htm
 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendFiczinger Ágnes jegyző
tel.: 74/500-202
e-mail: jegyzo@bonyhad.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő:
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Kedd:
8.00-15.00 óráig

Szerda:
8.00-15.00 óráig

Csütörtök:
8.00-15.00 óráig

Péntek:
8.00-12.00 óráig
 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeGlöckner Henrik
polgármester
onkormmoragy@gmail.com

Ördög Zoltán
alpolgármester

Illés Béla
képviselő

Nagy János Lajosné
képviselő

Horváth Dániel
képviselő
https://www.moragy.hu/kepviselo-testulet.htm
  Roma Nemzetiségi Önkormányzat
cím: 7165 Mórágy Alkotmány u.3
e-mail: ingridpetrovics@gmail.com
Elnök
Petrovics Ingrid

Elnökhelyettes
Petrovics Giovanni
Képviselő:
Petrovics Sándor
https://www.moragy.hu/cigany-kisebbsegi-onk.htm
  Német Nemzetiségi Önkormányzat
cím: 7165 Mórágy Alkotmány u.3.
e-mail: bayer1952@gmail.com

Elnök:
Lieszkovszky Károlyné

Elnök helyettes:
Glöckner Jánosné

Tag:
Lajos Imre Sándorné
https://www.moragy.hu/nemet-kisebbsegi-onk.htm
II.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiNincs.
III.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeNincs.
IV.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiNincs.
V.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeMórágyi Óvoda 7165 Mórágy Petőfi u.58.
tel: 74/493-132
e-mail: moragyiovoda7165@gmail.com https://www.moragy.hu/altalanos-iskola-es-ovoda.htm
VI.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
VII.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiTolna Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. Pf.: 136
E-mail: hivatal@tolna.gov.hu
Telefon: (74) 529-871
Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
  Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-12.00

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeA helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Mórágy Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 A helyi önkormányzat önként vállat feladataiMórágy Község Önkormányzata SzMSz
https://or.njt.hu/eli/v01/417512/r/2013/12
II.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe,
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
ügyfélfogadás:
https://www.moragy.hu/korjegyzoseg.htm

nyomtatványok: https://www.moragy.hu/letoltheto-dokumentumok.htm
III.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
  1. településfejlesztés, településrendezés: Mórágy Község 9/2017.(VII.21.) sz. önk. rendelete https://or.njt.hu/eli/v01/417512/r/2017/9
Mórágy Község településkép védelméről szóló 2/2017. (II.26.) sz. önk. rendelete https://or.njt.hu/eli/v01/417512/r/2018/2
Mórágy Község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2007. (X.3.) sz. önk. rendelete
  2. településüzemeltetés

Mórágy Község temetőkről és a temetkezés rendjéről 19/2013. (XII.23.) sz. önk. rendelete
https://or.njt.hu/eli/v01/417512/r/2013/19
közvilágítás
2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarországi helyi önkormányzatokról

helyi közutak és közterületek fenntartása,
  3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése

Mórágy Község A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, és a házszám megállapításáról szóló 9/2013.VIII.18.) sz. önk. rendelete
https://or.njt.hu/eli/v01/417512/r/2013/9
  4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

Mórágy Község egészségügyi alapellátás körzeteiről 8/2016. (X.26.) sz. önk. Rendelete
https://or.njt.hu/eli/v01/417512/r/2016/8
  5. környezet-egészségügy
  6. óvodai ellátás
  7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása
  8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg
  9. lakás- és helyiséggazdálkodás
  10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
  11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
  12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
  13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
  14. sport, ifjúsági ügyek
  15. nemzetiségi ügyek
  16. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
  17. hulladékgazdálkodás
  18. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül
IV.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintetek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)
Mórágy Község Önkormányzatának saját fenntartású adatbázisa nincs.
 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv általCsak az adott nyilvántartásra vonatkozó
jogszabályokban foglaltak alapján.
 Az alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módjaCsak az adott nyilvántartásra vonatkozó
jogszabályokban foglaltak alapján.
 Az alaptevékenysége keretében gyűjtött adatokról való másolatkészítés költségeiNincs.
V.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeNincs.
VI.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaMórágy Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
https://or.njt.hu/eli/v01/417512/r/2013/12
  Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek előkészítése
  Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvei
https://www.moragy.hu/testuleti-ulesek.htm
  Mórágy Község Önkormányzata határozatai
https://www.moragy.hu/testuleti-ulesek.htm
  Mórágy Község Önkormányzata rendeletei
https://www.moragy.hu/rendeletek.htm
  Mórágy Község Önkormányzata Hatályos rendeletei
https://www.moragy.hu/rendeletek.htm
VII.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólMórágy Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
VIII.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekHirdetmények, közlemények
https://www.moragy.hu/hirdetmenyek.htm
IX.A közfeladatott ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 
X.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 
 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNincs.
 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekAdatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
XI.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaNincs.

III. Gazdálkodási adatok

I.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiMórágy 2022 belső ellenőrzés jelentés
 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukNincs.
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiMórágy Község Önkormányzata 2023. évi közérdekű adatigénylése

Mórágyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi közérdekű adatigénylése

Mórágyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi közérdekű adatigénylése

Mórágyi Óvoda 2023. évi közérdekű adatigénylése
II.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójaKöltségvetési rendeletek
https://www.moragy.hu/rendeletek.htm

Zárszámadási rendeletek
https://www.moragy.hu/rendeletek.htm
III.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondCivil szervezetek támogatása
https://or.njt.hu/eli/v01/417512/r/2013/13

Sport szervezetek támogatása
https://or.njt.hu/eli/v01/417512/r/2013/13
 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 
 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 
 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)