Váralja

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiVÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhelye: 7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 203.

telefon: 74/558-052
e-mail: onkormanyzat@varalja.hu
web: www.varalja.hu
 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiVÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhelye: 7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 203.

telefon: 74/558-052
e-mail: onkormanyzat@varalja.hu
web: www.varalja.hu


Váralja Község Önkormányzata SZMSZ

“BONYHÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

telefon: 74/500-200
fax: 74/500-280
e-mail: info@bonyhad.hu
web: www.bonyhad.hu

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ
 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Jegyző
Filczinger Ágnes
telefon: 74/500-202
fax: 74/500-280
e-mail: jegyzo@bonyhad.hu

Aljegyző
Dr. Márton Antal
telefon: 74/500-209
fax: 74/500-280
e:mail: aljegyzo@bonyhad.hu

Hatósági osztályvezető
Dr. Márton Antal
telefon: 74/500-209
fax: 74/500-280
e-mail: aljegyzo@bonyhad.hu

Műszaki osztályvezető
Bechtel Edina Éva
telefon: 74/500-215
fax: 74/500-280
e-mail: bechtel.edina@bonyhad.hu
  Pénzügyi osztályvezető
Palkó Roland
telefon: 74/500-265
fax: 74/500-280
e-mail: palko.roland@bonyhad.hu

Városfejlesztési és jogi osztályvezető
Dr. Brandt Huba
telefon: 74/500-243
fax: 74/500-280
e-mail: brandt.huba@bonyhad.hu

Polgármester
Sziebert Éva
telefon: 74/558-052
e-mail: polgarmester@varalja.hu

Alpolgármester
Szőts Zoltán
telefon: 74/558-052
 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendFiczinger Ágnes jegyző
tel.: 74/500-202
e-mail: jegyzo@bonyhad.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő:
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Kedd:
8.00-12.00 óráig

Szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Csütörtök:
8.00-12.00 óráig

Péntek:
8.00-12.00 óráig

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Váraljai Kirendeltségén jegyzői megbízott: Visnyei Gabriella
tel.: 74/558-052
e-mail: visnyei.gabriella@bonyhad.hu

Ügyfélfogadás:

Szerda:
13.00-16.00 óráig

Csütörtök:
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeSziebert Éva
polgármester
polgarmester@varalja.hu

Szőts Zoltán
alpolgármester
zotyapeti74@gmail.com

Oláh Klára
képviselő
olah.klara42@gmail.com

Tóthné Györfi Andrea
képviselő
gyorfiandi87@gmail.com

Kvéder Gábor János
képviselő
kvedergabor@gmail.com
  Jogi és Ügyrendi Bizottság:

Elnöke:
Oláh Klára
Tagjai:
Tóthné Györfi Andrea
Kvéder Gábor János
  Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat
cím: 7354, Váralja Kossuth Lajos utca 203.
telefon: 74/558-052
web: Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat

e-mail: hivatal@varalja.hu

Elnök
Gűth Tamás

Alelnök
Vargity János

Tagok
Schaller Bernadett Nikolett
II.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és I. pontban meghatározott adataiNincs.
III.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeNincs.
IV.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiNincs.
V.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeNincs.
VI.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveNincs.
VII.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiTolna Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. Pf.: 136
E-mail: hivatal@tolna.gov.hu
Telefon: (74) 529-871
Web: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
  Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-12.00

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeA helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Váralja Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 A helyi önkormányzat önként vállat feladataiVáralja Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
II.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe,
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Ügyfélfogadás
E-ügyintézés
Nyomtatványok
III.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
  1. településfejlesztés, településrendezés


A településkép védelméről szóló 4/2019. (III.1.) sz. önk. rendelet
Váralja Község Önkormányzata helyi építési szabályzatáról szóló 18/2005. (X. 27.) sz. önk. rendelet
  2. településüzemeltetés

köztemetők fenntartása
A temetőkről és a temetkezés rendjéről 11/2014. (XI.24.) sz. önk. rendelet

közvilágítás
2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarországi helyi önkormányzatokról

közterület használat
A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, és a házszám megállapításáról 6/2013.(IV.29.) sz. önkormányzati rendelet
  4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 10/2021. (XI.2.) sz. önk. rendelet
  5. környezet-egészségügy

1/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
  6. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása

(I.31.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
  7. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

3/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg

4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról
  8. lakás- és helyiséggazdálkodás

6/2009 (II.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, a lakások bérleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól
  9. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  10. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  11. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

11/2015 (XII.2.) a helyi adókról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  12. nemzetiségi ügyek

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
  13. helyi közösségi közlekedés biztosítása

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  14. hulladékgazdálkodás

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
  15. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
IV.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintetek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)
Váralja Község Önkormányzatának saját fenntartású adatbázisa nincs.
 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv általCsak az adott nyilvántartásra vonatkozó
jogszabályokban foglaltak alapján.
 Az alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módjaCsak az adott nyilvántartásra vonatkozó
jogszabályokban foglaltak alapján.
 Az alaptevékenysége keretében gyűjtött adatokról való másolatkészítés költségeiNincs.
V.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeNincs.
VI.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaVáralja Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
  Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvei
  Váralja Község Önkormányzata rendeletei
VII.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólVáralja Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
VIII.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekVáralja Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
IX.A közfeladatott ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 
X.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveA közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Váraljai Kirendeltségén (7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 203.).

2. Írásban Váralja Község Önkormányzata, 7354 Váralja Kossuth Lajos utca 203. postai címen.

3. Elektronikusan a hivatal@varalja.hu címen.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy Váralja Község Önkormányzata és Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó közérdekű adatok az önkormányzatok honlapján közvetlenül elérhetőek!
 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNincs.
 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekAdatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
XI.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaNincs.

III. Gazdálkodási adatok

I.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiVáralja 2022 belső ellenőrzés jelentés
 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukNincs.
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiVáralja Község Önkormányzata 2023. évi közérdekű adatigénylése
II.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójaKöltségvetési rendeletek
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Zárszámadási rendeletek
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
III.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond 
 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 
 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 
 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekAz Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)Közbeszerzési eljárások dokumentációja
Közbeszerzési terv